គម្រោងបាត់គ្រឿងវត្ថុ នេះ គឺប្រមើលមើល នូវការចាត់ចែងលះបង់វត្ថុនានាយ៉ាងច្រើនឥតគណនាទូទាំងប្រទេស នៅឯកន្លែង រំលឹកយុទ្ធជនវៀតណាម (ជញ្ជាំង) នៅថ្ងៃទី៣០​ខែមេសា​ឆ្នាំ២០២០ ដោយជនជាតិវៀតណាម លាវ និងខ្មែរ ព្រមទាំងសហគមន៏ផ្សេងៗទៀតដែលនៅមានទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិនៅអាស៊ីភាគអគ្នេយ៏ ។

MISSING PIECES GALLERY

Click on gallery images below to learn more about objects that have been submitted to the Missing Piece Project and the stories behind them.

ផ្ញើបញ្ជូន

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបផ្ញើបញ្ជូនវត្ថុនានានៅកម្លុងពេលប្តេជ្ញាសមូហភាពរបស់យើង សូមចុចត្រង់នេះ។

 

Scroll Up