Qhov dej num the Missing Piece Project uas ua rau neeg ntiaj teb pom, paub, thiab nco tau tej khoom zoo uas eb rau ntawm Daim Phab Ntsa Zeb Nco Txog Cov Qub Tub Rog Nyab Laj nyob rau lub 4 hlis, tim 30, xyoo 2025 los ntawm cov neeg Nyab Laj, Nplog, Hmoob, Qhab Meem thiab lwm cov pab pawg neeg uas tau raug nrog cov teeb meem nyob sab qab teb hnub tuaj hauv Esxias (Southeast Asia) no.

 

 

MISSING PIECES GALLERY

Click on gallery images below to learn more about objects that have been submitted to the Missing Piece Project and the stories behind them.

KEV MUAB COV KHOOM TUAJ

Xav paub txog kev yuav xa nej cov khoom tuaj rau peb thaum peb los sau seb sau li cas no ces, nias nov:

 

Scroll Up