ນຳສະເໜີ

ພວກເຮົາຂໍເຊີນຊວນທ່ານໃຫ້ນຳສະເໜີຮູນເງົາສາລະຄະດີວັດຖຸທີ່ລະລຶກຂອງທ່ານທີ່ນີ້ ເພື່ອເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງການສະສົມແບບດິຈິໂຕໂດຍໂຄງການຊິ້ນສ່ວນທີ່ຂາດໄປ
CATEGORY
TYPE
Show/hide terms
ຂໍຂອບໃຈທີ່ທ່ານເຂົ້າມາມີສ່ວນໃນໂຄງການຊິ້ນສ່ວນທີ່ຂາດໄປ. ເນື່ອງດ້ວຍວ່າທ່ານນຳສະເໜີສິ່ງຂອງທີ່ທ່ານສົ່ງເຂົ້າຫາແວັບໄຊ້ຂອງເຮົາແບບດິຈິໂຕ ທ່ານໄດ້ອະນຸຍາດ ໃຫ້ໂຄງການຊິ້ນສ່ວນທີ່ຂາດໄປ ນຳອອກສະແດງວັດຖຸທີ່ສະເໜີມາເຂົ້າໃນແວັບໄຊ້ສາທາລະນະ (ຕົວຢ່າງ: ອັດບັນທຶກ, ວິດິໂອ, ຮູບສິນລະປະ, ຮູບພາບ, ບົດກອນ, ນິທານສັ້ນ, ສາລະຄະດີ, ການສຳພາດ, ສຳເນົາບັນທຶກ) ທີ່ຈະມີໄວ້ໃຫ້ມວນຊົນໄດ້ເບີ່ງ ເພື່ອເປັນການສະແດງດ້ານສີນລະປະ, ຂໍ້ມູນ, ແລະການສຶກສາ. ດ້ວຍການສົມຍອມອະນຸຍາດນີ້ ບໍ່ຖືວ່າທ່ານໄດ້ສະຫຼະລິຂະສິດ ຫຼືສິດທິດ້ານການນຳໄຊ້ທີ່ທ່ານອາດຖືສິດຢູ່. ທ່ານຖືອຳນາດທີ່ຈະນຳສະເໜີວັດຖຸ ແລະສາມາດຂໍຖອນວັດຖຸອອກຈາກແວັບໄຊ້ໄດ້ທຸກເວລາ. ການຖອນວັດຖຸອອກຈາກແວັບໄຊ້ຈະໃຊ້ເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກການຕອບຮັບຮູ້ຄຳຂໍຖອນວັດຖຸອອກຈາກແວັບໄຊ້. ຈາກການກົດກ່ອງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ຳລະບຸວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານຄຳສົມຍອມ ແລະເຫັນພ້ອມກັນເງື່ອນໄຂທຸກຢ່າງ.
Scroll Up