xa koj cov khoom ntawm no

Peb thov caw koj xa cov ntaub ntawv txog koj cov khoom rau hauv nov, xa tuaj tso rau hauv qhov dej num The Missing Piece Project qhov chaw ceev khoom.
CATEGORY
TYPE
Show/hide terms
Ua tsaug qhov koj koom tes nrog qhov dej num the Missing Piece Project no. Kev xa duab ntawm koj qhov/cov khoom tuaj rau peb lub vas sab (website), koj muab kev tso cai rau the Missing Piece Project los muab koj cov/qhov khoom (xws li: tej suab kaw tseg (recordings), tej muv vim (videos), tej duab kos (artwork), tej duab thaij (photographs), tej paj huam (poems), tej zaj dab neeg luv luv (short stories), tej ntaub ntawv (documents), tej kev xam phaj koj (interviews), thiab tej ntawv theej los (transcripts)) los tso rau saum lub vas sab (website) rau neeg ntiaj teb saib, uas tib neeg yuav muaj peev xwm los piav txog koj qhov khoom, thiab yuav los muab tau tej lus piav txog koj qhov khoom coj mus qhia ua kev kawm rau lwm tus neeg. Kev tau txais kev tso cai ntawm koj, tsis tau txhais tias koj yuav tsis muaj cai los muab los sis los siv koj qhov/cov khoom li lawm. Koj tseem yog tus muaj cai los tuav thiab ua tus tswv ntawm koj qhov/cov khoom thiab muaj cai los kom muab qhov khoom no tshem tawm tsis pub dhau 24 teev thaum koj tau hais kom muab tshem tawm hauv peb lub vas sab (website) los tau.
Scroll Up