ផ្ញើបញ្ជូន

យើងសូមអញ្ជើញលោក-អ្នកផ្ញើឯកសាររបស់វត្ថុដែលលោក-អ្នកស៊ូបរិច្ចាគនោះមកទីនេះ ដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុង      ប័ណ្ណសារខ្សែរូបថត គម្រោងបាត់គ្រឿងវត្ថុ ។
CATEGORY
TYPE
Show/hide terms
Thank you for participating in the Missing Piece Project. By submitting your digital item/s to our website, you give your permission to Missing Piece Project to present the submitted materials (for example: recordings, videos, artwork, photographs, poems, short stories, documents, interviews, transcripts) on a public website, where they will be available to the public for artistic representation, informational, and educational purposes. By giving your permission, you do not give up any copyright or performance rights that you may hold. You retain the authority to present the material(s) and may request the removal of the material(s) from the website at any time. Removal of the material(s) will be completed within 24 hours of acknowledgement of the request of removal from the website.
Scroll Up