LUB ZEEM MUAG – VISION

 

Qhov dej num the Missing Piece Project uas ua rau neeg ntiaj teb pom, paub, thiab nco tau tej khoom zoo uas eb rau ntawm Daim Phab Ntsa Zeb Nco Txog Cov Qub Tub Rog Nyab Laj nyob Washington DC los ntawm cov neeg Nyab Laj, Nplog, Hmoob, Qhab Meem thiab lwm cov pab pawg neeg uas tau raug nrog cov teeb meem nrov nyob sab qab teb hnub tuaj haus Esxias (Southeast Asia), uas tau tso cai rau cov pab pawg neeg no kom los ua kev nco txog tej kev lawv tau ua dhau los, muab tej keeb kwm, thiab tej yam uas lawv qhia tau li lawv nco qab. Qhov yuav kom muab nej cov khoom muaj nuj nqis tuaj ces yog hnub nco txog kev txwm xyoo “xaus” kob tsov rog Nyab Laj txwm xyoo thij 50 xyoos rau lub 4 hlis, tim 30, xyoo 2025. Peb twb sim ib zaug thaum lub 4 hlis, tim 30 xyoo 2018, uas yog tau ib qho khoom me-me los ntawm VietUnity nyob hauv Los Angeles los xwb. Xyoo no lawm yav tom ntej peb yuav nthuav qhov dej num no kom dav mus rau ntau pab pawg neeg uas tau raug rau kob tsov rog no.

 

QHOV KEEB KWM – HISTORY

 

Phab Ntsa Zeb khaws cia lawm, uas yog muab sau npe thiab zwm cia tsoom fwv tug lawm. Tab sis, thaum xyoo 2015 peb mus saib ntawm qhov coj cov khoom no mus zwm cia, nrog rau cov neeg ua hauj lwm ceev cov khoom no txoj kev pab, peb tsuas pom 6 qhov khoom tso tseg rau ntawm Daim Phab Ntsa Zeb thiaj yog hais txog Cov Neeg Nyab Laj poob teb chaws nkaus xwb, tawm ntawm tsheej puas tsheej txhiab yam khoom. Yog vim licas thiaj li tsis muab cov neeg Nyab Laj tawg rog no tso nrog daim phiaj zeb nco txog qub tub rog? Ho tshuav tsawg pab pawg neeg tawg rog uas tuaj sab qab teb hnub poob Esxias tuaj es ho tsis nyob rau qhov keeb kwm no thiab? Puas yog tsis muaj neeg paub (es thiaj li tsis muaj koj tus neeg tuag lawm npe nyob hauv) los yog neeg to taub tias (qhov chaw no tsis muaj chaw tso koj tus neeg tuag lawm npe, los sis tso tsis tau koj qhov khoom rau ntawd) uas yog cov suab koj hnov hais txog ntawm Daim Phab Ntsa Zeb nco qub tub rog no? Qhov dej num peb ua no yuav yog ib qhov kev khaws tau tej khoom ntau yam uas tau los ntawm ntau hauv neeg uas tau raug nrog kob tsov rog nyob sab qab teb hnub tuaj hauv Exias kom tib neeg thoob plaws lub ntiaj teb no nrog hnov thiab nrog pom, nrog paub txog peb cov qub tub rog.

KEV TSHAJ TAWM – MEDIA

Muaj ib qho muv vim me-me tsim los ntawm Daniel Luu hais txog qhov dej num The Missing Piece Project yuav tso tawm rau xyoo 2019 Los Angeles Asian Pacific Film Festival hnub Thursday, 5 hlis, tim 9, 2019 ntawm Regal L.A. Live Theatre! Nias NOV yog xav paub ntau tshaj txog qhov no.

video

Lub 4 hlis, tim 30, xyoo 2018 – Tus Kws Muab Xov Xwm Bích Phượng hauv SBTN-DC (Saigon Broadcasting Network-DC) yuav xam phaj tus kws kos duab Artist Antonius Bui hais txog qhov dej num the Missing Piece Project.

video

Lub 4 hlis, tim 30, xyoo 2018 – Tus Kws Muab Xov Xwm Bích Phượng hauv SBTN-DC (Saigon Broadcasting Network-DC) yuav xam phaj tus kws kos duab Artist Tiffany Le hais txog qhov dej num the Missing Piece Project.

video

Lub 4 hlis, tim 30, xyoo 2018 – Tus Kws Muab Xov Xwm Bích Phượng hauv SBTN-DC (Saigon Broadcasting Network-DC) yuav xam phaj tus kws khomob Dr. Kim Tran hais txog qhov dej num the Missing Piece Project.

TEAM

team3

Kim Tran

Leader
team8

Keva Bui

Participant
team4

Lan Nguyen

Website Designer
team6

David Dang

Video Editor
team2

Tiffany Le

Logo Designer
team1

Vivian Duong

Logo Designer / Videographer
team4

Lan Hoang Nguyen

Photographer / Videographer / Video Editor
team3

Quyen Nguyen-Le

Videographer
team5

Sunny Le

Website Designer
team7

Daniel Luu

Videographer
team2

Kim Pham

Video Editor

COV LUS KEEV NUG (FAQ)

COV KHOOM NPAJ KHAWS CIA HAIS TXOG COV QUB TUB ROG NYAB LAJ NO YOG DABTSI?

Cov Khoom Npaj Khaws Cia Hais Txog Cov Qub Tub Rog Nyab Laj no yog ib cov khoom uas neeg nqa tuaj tso tseg rau ntawm daim Phiaj Zeb Nco Txog Qub Tub Rog Nyab Laj hauv Washington DC. Nws muaj thaj tsam li 400,000 qhov khoom uas lawv muab coj los zwm cia uas Tsoom Fwv Qhov Chaw Ceev Khoom (National Park Service Museum Resource Center). Nws yog ib cov khoom tshwj xeeb heev uas txhua qhov puav leej yog pej xeem nqa tuaj tso rau ntawm Daim Phab Ntsa Zeb xwb. Vim li no, tag nrho cov khoom no thiaj yog txhua tus pej xeem nqa tuaj, tsis yog ib tug neeg los yog ib lub koom haum twg li nkaus xwb.

YOG VIM DABTSI THIAJ LI MUAJ QHOV MISSING PIECE PROJECT NO TSHWM SIM?

Qhov pib ntawm qhov dej num no twb yog thaum Kim Tran tau mus saib Nyab Laj qhov kev ua nco txog cov Qub Tub Rog Nyab Laj (Vietnam Veterans Memorial) nyob rau xyoo 2015. Nws tau txaus siab heev thaum mus pom cov khoom uas cov mej zeej ntawm cov Nyab Laj Tawg Rog nqa tuaj tso rau sawv daws tau saib. Ib tug neeg ceev cov khoom no tau pab Kim Tran nrhiav tau 6 qhov khoom nkaus xwb tawm ntawm qas pua qas txhiab qhov uas cov neeg Nyab Laj nqa tuaj tso tseg cia. Vim cov neeg Nyab Laj tawg rog no tsis muaj cov khoom pov thawj txog kob tsov rog Nyab Laj no txaus thiaj li ua rau teb chaws Miskas tsis muaj dab neeg ntau hais txog kob tsov rog no thiab thiaj li ua rau Cov Neeg Nyab Laj thiab cov neeg nyob sab qab teb hnub tuaj hauv Esxias (Southeast Asia) kob tsov rog ploj zuj zus mus lawm.

QHOV DEJ NUM MISSING PIECE PROJECT NO PIB THAUM TWG?

Qhov dej num The Missing Piece Project no pib lub 4 hlis, tim 30, xyoo 2018 los, uas yog tau kev pab los ntawm qhov Critical Refugee Studies Collective. Muaj ob peb tug mej zeej hauv lub Koom Haum VietUnity-LA tau mus nqa ib co khoom ntawm lawv lub zej zog mus rau Tuam Ceeb Washington D.C., thiab coj cov khoom no mus tso rau ntawm Daim Phab Ntsa Zeb. Koj mus saib tau cov ntaub ntawv qhia txog cov khoom no ntawm suam rau duab (Gallery section) tau.

KUV YUAV XA COV KHOOM MUS PUB RAU QHOV MISSING PIECE PROJECT NO LICAS?

Koom nrog koj lub zej zog los sau cov khoom no uake. Thaum sau tau lawm es npaj yuav muab cov khoom no tuaj tso rau ntawm Daim Phab Ntsa Zeb no ces muab thaij duab tseg, thiab muab sau tseg seb yog khoom dabtsi, muab thaij ua muv vim tseg, thiab lwm yam tag ces muab xa tu aj rau qhov Missing Piece Project lub vas sab (website). Peb yuav tsum tau tsawg kawg yog ib daim duab ntawm koj qhov khoom uas muab tso rau ntawm Daim Phab Ntsa Zeb ua ntej yuav muab coj mus zwm cia rau hauv qhov chaw rau cov khoom no.

COV KHOOM TWG YOG COV UAS XA TAU TUAJ CEEV CIA?

Thaum lub sij hawm pib ua mas, neeg nqa tau txhua yam keeb kwm txog ntawm lawv tsev neeg tuaj, xws li lawv tej duab thaij tau, tej duab puab tau, tej paj huam, thiab tej yam khoom qhia txog lawm li keeb kwm tuaj. Peb xav kom koj nqa txhua yam khoom uas hais txog cov teeb meem tsov rog nyob sab qab teb hnub tuaj hauv Esxias (Southeast Asian). Nws tsis muaj cai dabtsi tias seb cov khoom no yuav yog khoom dabtsi li. Nyob hauv qhov chaw ceev cov khoom rau qhov Missing Piece Project no mas koj yuav tau muab cov npe kaw (save) raws li ib qho nram qab no thiaj li qhib tau: jpeg, png, pdf, mp4, mov, mp3, thiab wav.

YUAV MUAB KUV QHOV KHOOM MUS TSO RAU QHOV TWG TOM QAB TXAIS TAU?

Yuav muab kiag qhov khoom cia rau hauv qhov chaw ceev cov khoom qub tub rog Nyab Laj (National Parks Service Vietnam Veterans Memorial Collection) (https://www.nps.gov/vive/learn/collections.htm), yog tias nws yog ib qho khoom uas lawv teev tseg yuav khaws cia (Scope of Collection Statement) (https://www.nps.gov/vive/learn/upload/VIVE-SOCS2-compliant-08-05-16-FINAL.pdf). Qhov duab uas muab thaij tseg es muab kaw cia ntawd yuav muab cia rau hauv The Missing Piece Project lub vas sab (website).

KUV YUAV PAB TAU QHOV DEJ NUM (PROJECT) NO LICAS?

Pab muab peb lub vas sab (website) qhia rau tib neeg hauv Facebook page, thiab lwm qhov chaw nrog rau koj lub zej zog txog peb tes dej num (project) no. Koj muab nyiaj pab rau peb tes dej num no hauv nov los tau.

KEV TSO CAI (DISCLAIMER) RAU KOJ QHOV KHOOM

Cov zej zog uas raug rau qhov teeb meem tsov rog nyob sab qab teb hnub tuaj hauv Esxias (Southeast Asia) no muaj coob heev thiab nyias yuav raug txawv nyias thiab nyias muaj nyias kev xav. Qhov dej num The Missing Piece Project no yog ib qho tsim los ua kom qhib tau ib txoj kev dav rau tib neeg pom, thiaj yuav ua tau rau tib neeg pom txog tej kev cov nyom ntawm cov neeg no seb lawv tau raug dabtsi los lawm. Tej kev pom thiab kev xav ntawm cov neeg uas los koom tes rau qhov dej num no yog nyias zoo nyias siab los koom, tsis yog cov neeg tuav tes dej num ntawm qhov Missing Piece Project no yuam.

Scroll Up